Select Page

Algemene voorwaarden

Powerful Projects

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Powerful Projects’: Powerful Projects, gevestigd te Weena 690, 3012 CN Rotterdam, met als KvK nummer 75562561.
 2. Product’ (in meervoud: ‘Producten’): (Digitale) producten, abonnementen en overige producten die op de site, in contracten of op de sociale media accounts van Powerful Projects benoemd worden of die Powerful Projects aanbiedt op een andere manier.
 3. Dienst’ (in meervoud: ‘Diensten’): de door Powerful Projects uit te voeren dienst, eventueel gespecificeerd in een overeenkomst. Dit gaat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, over het ontwikkelen van producten en/of diensten- of het geven van advies op het gebied van:
 4. het genereren van leads;
 5. marketing;
 6. sales;
 7. bedrijfsvoering;
 8. circulaire economie;
 9. duurzaamheid;
 10. Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Powerful Projects.
 11. Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Powerful Projects.
 12. Consument’: iedere natuurlijke persoon die geen vrij beroep of bedrijf uitoefent dan wel een natuurlijke persoon die de overeenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Powerful Projects en iedere overeenkomst tussen Powerful Projects en Klant. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Powerful Projects, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Powerful Projects heeft aanvaard.
 2. Een Aanbod of offerte van Powerful Projects is vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Powerful Projects daaraan niet gebonden.
 4. Een Aanbod van Powerful Projects is geldig tot herroeping, maar uiterlijk tot 14 dagen na het doen van dit Aanbod, tenzij anders vermeld.
 5. Een Aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende overeenkomst, en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.

ARTIKEL 4 – UITVOERING

 1. Powerful Projects voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Powerful Projects bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. Powerful Projects heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Powerful Projects aan te wijzen derde (partij).

Artikel 5 – PRIJZEN

 1. Prijzen zijn inclusief btw voor particuliere klanten en exclusief btw voor zakelijke klanten, tenzij anders vermeld.
 2. Powerful Projects is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – BETALING

 1. Betaling door Klant van de aan Powerful Projects verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Powerful Projects.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Powerful Projects gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Powerful Projects gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Artikel 7 – OPZEGGING

 1. Bij een abonnement voor onbepaalde tijd kan de Klant te allen tijde opzeggen, met een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Bij een abonnement voor bepaalde tijd kan de Klant deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien de Klant niet opzegt, wordt de overeenkomst verlengd met eenzelfde looptijd als de originele looptijd. Klant kan de overeenkomst tussentijds niet opzeggen.
 3. Indien de Klant wel tussentijds opzegt, dient deze een boete te betalen, bestaande uit de door Powerful Projects in de toekomst te ontvangen gelden gedurende de resterende contractperiode, ervan uitgaande dat opzegging niet heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMMEN EN AUTEURSRECHTEN

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Powerful Projects houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Powerful Projects rusten. Alle auteursrechten, industriële- en intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Powerful Projects.
 2. Powerful Projects behoudt te allen tijden de rechten om kennis die is opgedaan bij een Klant te gebruiken en in te zetten bij andere Klanten of werkzaamheden.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Powerful Projects is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Powerful Projects is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Powerful Projects bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Powerful Projects leidt tot aansprakelijkheid van Powerful Projects jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Powerful Projects in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Powerful Projects is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Powerful Projects wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. Powerful Projects is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Powerful Projects daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Powerful Projects is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Powerful Projects.

ARTIKEL 10 – TOEPASSING

 1. Op elke overeenkomst tussen Powerful Projects en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Powerful Projects en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Powerful Projects is gevestigd.

ARTIKEL 11 – DAGTEKENING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 16-03-2021.